Khi đến địa điểm tham dự, tôi sẽ gửi xe tại đâu?

Bạn sẽ gửi xe ngay tại trung tâm hội nghị nơi diễn ra chương trình.

Tham gia bình luận