Nếu có việc bận đột xuất, tôi có thể rời đi ngay tại khóa học được không?

Việc bỏ một buổi (hoặc nhiều hơn) của khóa học đồng nghĩa bạn sẽ mất quyền lợi tham dự buổi học đó ở khóa tiếp theo, và cũng không được tham dự phần nội dung còn lại của khóa học.

Tham gia bình luận