Nếu có việc phát sinh bất ngờ, tôi có được hỗ trợ chuyển khóa?

Trong trường hợp có việc phát sinh bất ngờ, bạn vui lòng chú ý chính sách chuyển khóa dành cho hạng vé có phí như sau:

ĐỐI VỚI VÉ VIP

Chuyển khóa trước thời điểm bắt đầu ít nhất 1 tháng: Hoàn toàn miễn phí (chỉ áp dụng lần đầu)
Chuyển khóa trước thời điểm bắt đầu từ 4 tuần đến 2 tuần: Phí chuyển khóa = 100K
Chuyển khóa trước thời điểm bắt đầu từ 2 đến 1 tuần: Phí chuyển khóa = 200K

ĐỐI VỚI VÉ VVIP

Chuyển khóa trước thời điểm bắt đầu ít nhất 1 tháng: Hoàn toàn miễn phí (chỉ áp dụng lần đầu)
Chuyển khóa trước thời điểm bắt đầu từ 4 tuần đến 2 tuần: Phí chuyển khóa = 200K
Chuyển khóa trước thời điểm bắt đầu từ 2 đến 1 tuần: Phí chuyển khóa = 400K

Ghi chú:

Nếu không đến hoặc không tham gia hết: Được xem như đã tham dự.
Để đảm bảo công tác tổ chức, không hỗ trợ việc chuyển khoá trong vòng 1 tuần trước thời điểm bắt đầu.
Sau 3 lần chuyển khoá mà không tham dự thì vẫn xem như đã tham dự.

Tham gia bình luận