Nếu đến muộn, tôi có thể check-in tham dự được không?

Học viên sẽ được giữ chỗ ngay cả khi đến muộn vì lý do bất khả kháng trong:

30 phút đối với vé VVIP.
15 phút đối với vé VIP.

Vé FREE nếu đến muộn TGM bảo lưu quyền từ chối tham dự ngay cả khi còn chỗ.

Tham gia bình luận