Nếu mua nhiều vé tôi có được ưu đãi không?

Ưu đãi nhóm chỉ áp dụng trên cùng hạng vé như sau:

Nhóm 2 người = giảm 10% giá vé đã ưu đãi
Nhóm 3 người = giảm 20% giá vé đã ưu đãi
Nhóm 4 người = giảm 30% giá vé đã ưu đãi
Nhóm 5 người = giảm 40% giá vé đã ưu đãi

Tham gia bình luận