Nếu tôi muốn đặt câu hỏi cho diễn giả ngay trong khóa học thì cần làm như thế nào?

Các diễn giả sẽ ưu tiên trả lời câu hỏi hoặc coaching 1-1 trực tiếp trong chương trình cho các học viên vé VVIP trước, rồi đến học viên vé VIP.

Để đặt câu hỏi, bạn chỉ cần giơ tay (càng cao càng tốt) để thu hút sự chú ý của diễn giả.

Các diễn giả bảo lưu quyền từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào không liên quan đến nội dung chương trình, không phù hợp với hoàn cảnh hoặc nhạy cảm.

Tham gia bình luận