Tôi sẽ nhận được những gì ở bàn đăng ký?

Khi check-in, đối với vé có phí bạn sẽ được phát một dây đeo màu có màu sắc riêng tương ứng từng loại vé; đối với vé FREE bạn sẽ được phát vòng đeo tay (khó rách, chống thấm nước). Bạn cần đeo dây đeo màu và vòng đeo tay trong suốt 3 ngày học. Học viên không đeo dây đeo màu hoặc vòng tay sẽ không được cho vào hội trường. Nếu bạn không đeo một trong hai thứ trên, BTC có quyền từ chối nhận bạn vào hội trường bất kể bạn đã mua hạng vé nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu làm rách hoặc mất dây đeo màu / vòng đeo tay bạn vui lòng nộp 100.000 đồng để được cấp mới lại (tại bàn SUPPORT).

Tài liệu khóa học (chỉ dành cho hạng vé từ VIP trở lên).

Tham gia bình luận